FL Studio Fruity Edition​

  • Kích hoạt mã vào tài khoản của bạn

  • Bản quyền vĩnh viễn

  • Miễn phí cập nhật trọn đời

  • Được phép thương mại

  • Hỗ trợ cài đặt và giải đáp người Việt Nam

  • Không có tính năng thu âm

  • Không có tính năng kéo thả sample